مشمولین

مشمولین:

نام و نام خانوادگی: عبدالحسین قربانی افروزی

رشته تحصیلی:  علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی:  لیسانس

سمت: مسئول امور مشمولین و نقل و انتقالات دانشجویی

تلفن مستقیم :33584017

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :176


 

 

تعداد بازدید:۹۰۱