مشمولین

تعداد بازدید:۲۳۳۱

 

 

کارشناس مسئول امور دانشجویی (مشمولین ونقل وانتقالات)

نام و نام خانوادگی : عبدالحسین قربانی افروزی

رشته تحصیلی : علوم ارتباطات اجتماعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم : 33584017

تلفن دانشگاه : 59-33594950           داخلی : 176

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس امور دانشجویی(مشمولین) 

نام و نام خانوادگی : لیلاسادات باقری

رشته تحصیلی : جامعه شناسی انقلاب اسلامی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن دانشگاه : 59-33594950           داخلی : 178