حوزه فرهنگی واحد

تعداد بازدید:۳۶۶۰

((بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد و با انحراف فرهنگ هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوج و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعهای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می‏ کند و بالاخره در آن مستهلک میشود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می‏ دهد. استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشات میگیرد و ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر است. بیجهت و من باب اتفاق نیست که هدف اصلی استعمارگران که در رأس تمام اهداف آنان است، هجوم به فرهنگ جوامع زیر سلطه است)). امام خمینی (ره)

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از بدو تاسیس تاکنون با تکیه بر نیروهای مستعد و بهره گیری از کلیه  امکانات مادی و معنوی تمام تلاش خود را در جهت انجام فعالیتهای فرهنگی با توجه به رسالت خود انجام داده است . انجام فعالیت مستمر و کیفی در حوزه های مختلف فرهنگی از جمله اقامه نماز و قرآن و عترت و سایر از وظایف اصلی این دفتر می باشد که در چهارچوب بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی انجام می گردد . 

شاخص های عملکرد فرهنگی