مسئول بوفه و رستوران

مسئول بوفه و رستوران :

نام و نام خانوادگی: مسعود بایسته

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت : مسئول بوفه و رستوران

تلفن دفتر : 59-33594950           داخلی:178

تعداد بازدید:۲۰۰۵