مرکز مشاوره و راهنمایی

مرکز مشاوره و راهنمایی:

نام و نام خانوادگی : محمد حسین پورمحمد

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی :مکانیک

تلفن دفتر : 59-33594950            داخلی :248