تماس با ما

تعداد بازدید:۱۰۳۲

 

معاون دانشجویی و فرهنگی (آقای دکتر ولیخانی)                                                          33583115-174

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی (آقای جوانمردی)                                                                             174

مدیر امور دانشجویی (آقای دیلمانی نژاد)                                                                    33594331- 175

امور تغذیه  (آقای بخشی)                                                                                                                                203

امور مشمولین (آقای قربانی )                                                                                        33584017- 176

کارشناس امور دانشجویی ( خانم باقری)                                                                                                 178 

مرکز مشاوره و سلامت ( )                                                                                                                             248

مدیر امور فرهنگی (حاج آقا کلیج)                                                                                  33587407- 192

مسئول ستاد اقامه نماز (حاج آقا معنوی )                                                                                                   194

کارشناس فرهنگی خواهران (خانم عینی)                                                                                                193

مسئول کانون قرآن و عترت(آقای زندی )                                                                                                195

 رئیس اداره امور ورزشی و فراغت (آقای اسد پور)                                                                               179