مدیر خدمات دانشجویی

تعداد بازدید:۴۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی : حسین  دیلمانی نژادپیربستی

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

مدرک تحصیلی : لیسانس

تلفن مستقیم : 33594331

تلفن دفتر : 59-33594950            داخلی : 175 

 

عملکرد مدیر دانشجویی :

نظارت و همراهی در عملکرد اداره مشمولین، نقل و انتقالات، کنترل و نظارت بر اداره تغذیه و آشپزخانه، کارسازی کردن اطلاعات دریافتی از دانشجویان متقاضی در خصوص تخفیف شهریه و آماده سازی اوراق در خواستی برای ارائه به کمیته تخفیفات و دبیری کمیته انضباطی دانشجویی و همچنین پی گیری استعلامهای در یافتی از سازمان و جواب دهی به موقع.