معاون دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۷۸۶۰

نام ونام  خانوادگی:  سید علی موسوی اصل

رشته تحصیلی :   معارف اسلامی                                      

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

مرتبه علمی :استادیار

تلفن مستقیم : 33583115

تلفن دفتر : 59-33594950                 داخلی : 174     

 

 

 

 

مسئول دفترمعاونت فرهنگی و دانشجویی

نام ونام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

تلفن مستقیم : 33583115

تلفن دانشگاه : 9-33594950            داخلی :174